Revitalizace městské aleje 

Prohlédněte si projekt

Kaštanová alej v Revoluční ulici má ve struktuře města Českých Velenic nezastupitelné místo a je bezesporu to nejcennější, co ve městě přežívá. Zelený pás se stromořadím vytváří hlavní osu města, která spojuje centrum a budovu vlakového nádraží. Stromořadí představuje “živou složku” města, dává mu rozměr, řád a vnitřní sílu. Tak jako každý strom se během roku proměňuje: raší, kvete, plodí, listy usychají a opadávají, tak i kaštanová alej a s ní celé město se s roční dobou mění.

Přestože první pohled klame, stávající alej je v havarjním stavu a ohrožuje bezpečnost obyvatel města. Předkládaná studie zpracovává nový koncept zeleně Revoluční třídy v kontextu plánované zástavby a přilehlých ploch.

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ZELENÉ INFRASTRUKTURY NA ULICI REVOLUČNÍ

a) Základní rozvojová osa:

   Obnova kaštanové aleje Na ulici Revoluční je řešena v důsledku jejího zhoršeného zdravotního stavu spojeného s vysokou mírou rizika provozního selhání jednotlivých stromů v aleji
   Stav aleje byl prověřen a podrobně zdokumentován v samostatné projektové dokumentaci „Stabilizace kaštanové aleje v Českých Velenicích“ (BORUSÍK, 2016). Z tohoto průzkumu vyplývá nezbytnost komplexního řešení obnovy aleje.
   Díky tomu, že město České Velenice zadalo vypracování Územní studie „České Velenice - nový koncept městské aleje a okolní zástavby“ (City Upgrade s.r.o., 2017), oba záměry se potkávají a navzájem podporují. V rámci studie je řešení kaštanové aleje podrobně popsáno.
   K řešení kaštanové aleje bylo přistoupeno jako ke komplexnímu řešení zelené infrastruktury (systému zeleně) této části města.
   Tato alej je v rámci zelené infrastruktury považována za základní rozvojovou osu systému zeleně. Zeleň se zde přednostně uplatňuje v hlavní funkci a to jako parkově upravená plocha, částečně rovněž plní funkci zeleně dopravy.

b) Hlavní rozvojové osy:

   Na kaštanovou alej v kolmém směru navazují hlavní rozvojové osy tvořené ulicemi Před nádražím, T.G. Masaryka a Čsl. legií. V těchto ulicích se zeleň uplatňuje ve vedlejší funkci především jako zeleň obytných souborů, částečně jako zeleň dopravy. Hlavní rozvojové osy zajišťují systémové propojení intravilánu obytných souborů s kaštanovou alejí.
   Stromořadí v ulici Před nádražím vizuálně i funkčně propojuje sídliště Před nádražím s hlavním průčelím nádražní budovy. Současně plní funkci vegetační clony a okrajového pláště situovaného na návětrné straně při západním okraji města. Tato clona je tvořena obnoveným smrkovým stromořadím.
   Stromořadí v ulici T.G. Masaryka propojuje nově založený park v prostoru před kostelem s křižovatkou u budovy radnice a dále jižním směrem s nově navrženou lávkou přes železnici. Tato alej je navržena jako nová dominantní osa města a její význam je podpořen použitím platanu jako dominantní dřeviny.
   Stromořadí u ulici Čsl. legií zvýrazňuje a potvrzuje význam této historicky nejstarší osy ve struktuře města. Je řešena jako propojení stávajících parkově upravených ploch před hasičskou zbrojnicí s parčíkem na ulici Vitorazská. Prostorové dispozice této ulice neumožňují použití velkých stromů a proto je význam této aleje akcentován použitím stromové magnolie jako hodnotného kvetoucího taxonu dřeviny s výrazným listem.

ČESKÉ VELENICE - NOVÝ KONCEPT MĚSTSKÉ ALEJE ÚZEMNÍ STUDIE

c) Vedlejší rozvojové osy stávající:

   Součástí návrhu řešení začlenění kaštanové aleje do zelené infrastruktury města je i stabilizace a částečná obnova stromořadí v ulicích navazujících kolmým směrem z ulice revoluční do stávajícího obytného souboru s dosahem cca po ulice Nerudova a U Stadionu.
   Vesměs se jedná o revizi stavu, obnovu, popřípadě doplnění již existujících stromořadí a s potvrzením stávajících taxonů dřevin.
   Řešením těchto alejí je v celé délce ulice Revoluční zajištěna provázanost obytného prostoru do parkově upravené plochy kaštanové aleje.

d) Vedlejší rozvojové osy navržené:

   Jižně od kaštanové aleje jsou v územní rozvojové studii navrženy plochy obytného komplexu a občanské vybavenosti. Z hlediska zelené infrastruktury jsou tyto plochy řešeny tak, že jsou na ulici Revoluční funkčně a dopravně navázány systémem hlavních rozvojových os - ulicemi Před nádražím, T.G. Masaryka a Čsl. legií.
   Vnitřní struktura nově navržených prostor je členěna vnitřním dopravním systémem komunikací souběžných s hlavními rozvojovými osami.
   V obytné části komplexu jsou jednotlivé ulice dimenzovány tak, aby se v nich uplatnila doprovodná stromořadí malokorunných dřevin. Kompozičně jednotný výraz struktury obytného komplexu zajišťuje použití kvetoucích slivoní s kulovitou korunou (Prunus fruticosa).
   Prostor určený pro občanskou vybavenost je koncipován poměrně velkoryse a jeho proporce jsou dotvářeny použitím lipových stromořadí.
   V pobytové zahradě za domovem mládeže je navrženo založení extenzivního vysokokmenného ovocného sadu.

RÁMCOVÉ PRINCIPY KÁCENÍ A NÁSLEDNÝCH VÝSADEB

   Kácení kaštanové aleje nebude realizováno jednorázově, ale bude probíhat po etapách, které jsou popsány v rozvojové studii.
   Kácení v ostatních ulicích zahrnutých do širšího území bude probíhat jednotlivě na základě aktuálního zdravotního stavu a provozní bezpečnosti stromů. Přednostně se předpokládá řešení v ulicích Před nádražím, Riegrova a T.G. Masaryka.
   Výsadby budou prováděny rovněž etapovitě v ucelených blocích.
   Pro výsadbu budou použity vzrostlé alejové stromy se zapěstovaným zemním balem ze školek se zaručenou českou produkcí. Dodavatel výsadeb stromů musí tuto skutečnost deklarovat přiloženým listem o původu sazenic.
   Pro výsadbu v ulici Revoluční budou použity stromy s obvodem kmínku minimálně 20-25 cm s výškou nasazení koruny minimálně 2,2 m. Dodávané platany a lípy budou s obvodem kmínku minimálně 18-20 cm s výškou nasazení koruny minimálně 2,2 m, ostatní dodávané listnáče budou s obvodem kmínku minimálně 14-16 cm s výškou nasazení koruny minimálně 2,2 m. Smrky budou dodávány jako solitéry s minimální výškou nasazení nejvyššího přeslenu 250 cm.

PODROBNÉ SMĚRNICE ŘEŠENÍ ALEJÍ V JEDNOTLIVÝCH ROZVOJOVÝCH OSÁCH

a) Základní rozvojová osa:

   Realizace základní rozvojové osy tvořené kaštanovou alejí v ulici Revoluční je rozvržena do tří na sebe navazujících časových etap.
   V první etapě dojde k vykácení a následné založení části stávající aleje v prostoru od křižovatky Revoluční s Čsl. legií po křižovatku Revoluční s T.G.Masaryka.
   Druhá etapa řeší navazující část aleje až po křižovatku Revoluční s Riegrovou
   Třetí etapa řeší park v předprostoru nádraží
   V rámci realizace jednotlivých etap dojde k úplnému odstranění stávajících stromů včetně odstranění pařezové části.
   Po odstranění stromů bude provedena hrubá terénní úprava (HTU) zahrnující odstranění těžebních zbytků po odkácených stromech, odstranění stávajícího tělesa chodníku, založení zemní pláně pro stavbu nového chodníku a hrubé urovnání terénu.
   Na HTU bude navazovat stavební činnost zahrnující pokládku nových inženýrských sítí, stavbu chodníku a osazení kotevních patek pro prvky vybavenosti.
   Na stavební činnost bude navazovat vlastní realizace výsadeb, která v sobě zahrnuje jemnou terénní úpravu (JTU) včetně doplnění výsadby schopného substrátu, následně výsadby stromů a na závěr založení trávníku.
   Pro výsadbu budou použity jírovce (Aesculus hippocastanum) kategorie vzrostlý alejový strom se zapěstovaným zemním balem s obvodem kmínku minimálně 20-25 cm s výškou nasazení koruny minimálně 2,2 m. ze školek se zaručenou českou produkcí.
   Stromy budou vysázeny v trojsponu o rozměrech 7 x 7 metrů, který bude v podélném směru vnímán jako dvě rovnoběžné linie, které proběhou alejí v celé její délce. Výsadby budou umísťovány do jam osazených přímo do tělesa mlatového chodníku. A stanou se jeho nedílnou součástí. Pro dosažení úspěšného výsledku realizace je zásadním požadavkem naprosto geometricky přesné umístění jednotlivých stromů.
   Podrobná technologie výsadby bude upřesněna v prováděcí projektové dokumentaci.
   Součástí řešení základní rozvojové osy je liniová výsadba lipové aleje v prostoru sídliště u nádraží v návaznosti na ulici Revoluční.
   Výsadby budou realizovány do volné půdy v disponibilních místech s nepravidelným rozestupem od 7 do 10 metrů. Pro výsadbu budou použity lípy (Tilia cordata) s obvodem kmínku minimálně 18-20 cm s výškou nasazení koruny minimálně 2,2 m.
   Podrobná technologie výsadby bude upřesněna v prováděcí projektové dokumentaci.

b) Hlavní rozvojové osy:

Ulice Před nádražím

Realizace nebude probíhat jednorázově nýbrž průběžně v návaznosti na odumírání stávajících stromů V první etapě dojde k redukci výšky živého plotu a k vykácení již neperspektivních stromů. Na kácení bude navazovat výsadba do volné půdy v rámci vytvořených volných prostor. Pro výsadbu budou použity smrky (Picea abies), které budou dodávány jako solitéry s minimální výškou nasazení nejvyššího přeslenu 250 cm. Podrobná technologie výsadby bude upřesněna v prováděcí projektové dokumentaci.

Ulice T.G.Masaryka

Realizace nebude probíhat jednorázově nýbrž v časových etapách dle vývoje provozní stability stávajících stromů. V první etapě dojde výsadbě nové linie aleje a k realizaci stabilizačních pěstebních opatření na stávajících stromech v parkově upravené ploše před budovou radnice. Druhá - časově přesně nedefinovaná- etapa bude zaměřena na odstranění původních dočasně ponechaných stromů. Liniová výsadba bude umístěna do volné půdy v rozestupu 9 metrů. Pro výsadbu budou použity platany (Platanus X acerifolia) s obvodem kmínku minimálně 18-20 cm s výškou nasazení koruny minimálně 2,2 m. Podrobná technologie výsadby bude upřesněna v prováděcí projektové dokumentaci.

Ulice Čsl. legií a Vitorazská

   Realizace zde rovněž nebude probíhat jednorázově nýbrž v časových etapách dle vývoje provozní stability stávajících stromů v parčíku na ulici Vitorazská.
   V první etapě dojde výsadbě nové linie aleje a k realizaci stabilizačních pěstebních opatření na stávajících stromech v parčíku na ulici Vitorazská včetně kácení nestabilní části stromového inventáře.
   Druhá etapa bude zaměřena na nové řešení náměstí s parčíkem v nově vzniklém prostoru křižovatky ulic Revoluční a Vitorazská. Pro tuto etapu je nutno dopracovat samostatnou projektovou dokumentaci.
   Liniová výsadba bude v prostoru ulice Čsl. legií umístěna do výsadbových mis s nepravidelným rozestupem na rozhraní parkovacích stání a chodníku a následně opatřena nezhutnitelným povrchem. V prostoru parčíku na ulici Vitorazská bude výsadba umístěna do volné půdy v rozestupu 7 metrů. Pro výsadbu budou použity stromové magnolie s obvodem kmínku minimálně 18- 20 cm s výškou nasazení koruny minimálně 2,2 m.
   Podrobná technologie výsadby bude upřesněna v prováděcí projektové dokumentaci.

c) Vedlejší rozvojové osy stávající:

Ulice Riegrova

   Realizace nebude probíhat jednorázově nýbrž průběžně v návaznosti na odumírání stávajících stromů
   V první etapě dojde k vykácení již neperspektivních stromů a realizace stabilizačních pěstebních opatření na ponechaných stromech.
   Na kácení bude navazovat výsadba do volné půdy v rámci vytvořených volných prostor. Pro výsadbu budou použity javory (Acer pseudoplatanus ´Purpurascens´) s obvodem kmínku minimálně 14-16 cm s výškou nasazení koruny minimálně 2,2 m
   Podrobná technologie výsadby bude upřesněna v prováděcí projektové dokumentaci.

Ulice Havlíčkova

   Realizace proběhne jednorázově nýbrž a bude zaměřena na doplnění stromů do disponibilních míst ve stávající aleji.
   Výsadba bude realizována do volné půdy v rámci vytvořených volných prostor. Pro výsadbu budou použity slivoně (Prunus fruticosa) s obvodem kmínku minimálně 14-16 cm s výškou nasazení koruny minimálně 2,2 m
   Podrobná technologie výsadby bude upřesněna v prováděcí projektové dokumentaci.

Ulice Husova

   Realizace proběhne jednorázově nýbrž a bude zaměřena na doplnění stromů do disponibilních míst ve stávající aleji.
   Výsadba bude realizována do výsadbových mís v rámci vytvořených volných prostor. Pro výsadbu budou použity slivoně (Prunus census ´Sakura´)
  s obvodem kmínku minimálně 14-16 cm s výškou nasazení koruny minimálně 2,2 m
   Podrobná technologie výsadby bude upřesněna v prováděcí projektové dokumentaci.

d) Vedlejší rozvojové osy navržené:

Realizace nebude probíhat jednorázově nýbrž průběžně v návaznosti na novou zástavbu. Pro jednotlivé části území lze přitom stanovit obdobné principy výsadby následovně:

   V území mezi ulicí T.G. Masaryka a nádražím s navrženou výstavbou rodinných domů bude realizována výsadba uličních stromořadí do parkovacích stání. Přitom ulice budou dimenzovány tak, aby byla vytvořena disponibilní místa pro výsadbu. Pro výsadbu budou použity slivoně (Prunus fruticosa) s obvodem kmínku minimálně 14-16 cm s výškou nasazení koruny minimálně 2,2 m
   Podrobná technologie výsadby bude upřesněna v prováděcí projektové dokumentaci.
   V území mezi ulicí T.G. Masaryka a ulicí Vitorazskou s navrženou výstavbou smíšenou bude realizován soubor lipových alejí v zelených pásech v rozestupu 9 metrů. Pro výsadbu budou použity lípy (Tilia cordata) s obvodem kmínku minimálně 18-20 cm s výškou nasazení koruny minimálně 2,2 m.
   Podrobná technologie výsadby bude upřesněna v prováděcí projektové dokumentaci.
   V prostoru za budovou domova mládeže bude založen extenzivní pobytový ovocný sad v rastru 7 x 7 až 9 x 9 metrů v sortimentu užitkových ovocných stromů na vysokokmenech
   Podrobná technologie výsadby bude upřesněna v prováděcí projektové dokumentaci.

Stáhněte si studii v PDF nebo pouze hlavní výkres

Máte otázky?


Všechny otázky vám rádi zodpovíme, stačí nás kontaktovat: